Πληροφορίες

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως  χωματουργικές εργασίες που αφορούν Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας.

  • Εκσκαφές
  • Κατεδαφίσεις
  • Εκβραχισμούς
  • Διαμορφώσεις χώρων
  • Μεταφορές χωμάτων
  • Απομάκρυνση μπαζών
  • Διαμορφώσεις οικοδομών και οικοπέδων
  • Εκσκαφές για πισίνες
  • Κατεδαφίσεις και Αποξηλώσεις Τοιχοποιίας & Σκυροδέματος κα.

Πρόσφατα η εταιρεία μας δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, που αφορά απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων.
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πλέον βαριά και ογκώδη και προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες όπως οι οικοδομικές εργασίες και οι κατασκευές τεχνικών έργων, δημοσίων & ιδιωτικών. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, χώμα, μέταλλα, γυαλί, ξύλο κ.ά.
Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ε.Ε, αποσκοπώντας αφενός στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μη ενδεδειγμένη διαχείρισή τους, αφετέρου στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τους, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία.

Φωτογραφίες